Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στό-
χων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της 3G FACILITIES –SERVICES
A.E. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων, αποτελούν ύψιστη
προτεραιότητα για την επιχείρησή μας. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών
πόρων και των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνί-
ας μεταξύ μας, με πελάτες, με προμηθευτές και τον εν γένει κοινωνικό μας περίγυρο.
Η κοινωνική ευθύνη της 3G AE, περιλαμβάνει την εξασφάλιση επαρκούς εξέτασης των
σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους τυχόν υπεργολάβους και φυσικά τα
στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, στη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Κοινωνική ευθύνη,
αφορά και τις εξής πλευρές:
1. Διαχείριση Προσωπικού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κατά την πρόσληψη και τη διαχείριση εργαζομένων, θα πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, οι εργασιακές διατάξεις και να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις νο-
μικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η πα-
ιδική και η αναγκαστική εργασία, καθώς και κάθε είδους διάκριση μεταξύ των
εργαζομένων.
2. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρχει και να διαμορφώνεται
ένας χώρος εργασίας, που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας,
με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών, που σχετίζονται με την εργασία.
Επειδή η εργασία μας γίνεται, στην συντριπτική της πλειοψηφία, σε χώρους πελατών, πρέ-
πει να υποδεικνύονται εγγράφως σε αυτούς επικίνδυνα σημεία για την Υγεία και Ασφάλεια
των εργαζομένων και επισκεπτών.
3. Προστασία Περιβάλλοντος
Οι δραστηριότητές μας, πρέπει να υλοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περι-
βάλλον, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης και εφαρμό-
ζοντας την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που
απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας.
4. Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές
Οφείλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες, αξιόπιστες, ασφαλείς και κατάλληλα προσαρ-
μοσμένες στις ανάγκες τους
5. Νομιμότητα συναλλαγών
Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε δίκαια και μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής και
δεοντολογίας. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές και
υπεργολάβους, θα πρέπει να είναι διαφανείς και με ηθικές αρχές. Ειδικότερα, πρέπει να α-
ποτρέπονται οι συναλλαγές με άτομα και οργανώσεις που δε συμμορφώνονται με τα κοι-
νωνικά κριτήρια (προστασία περιβάλλοντος, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Επίσης
πρέπει να απαγορευθεί η παροχή και λήψη χρηματικών αμοιβών ή δώρων σε κάθε ενδια-
φερόμενο, με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση μη νόμιμων, αδιαφανών κερδών ή ευνοϊ-
κής μεταχείρισης.
6. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έναν πελάτη ή προμηθευτή, δεν μπορούν να κοινο-
ποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και αν δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Επιπλέον θα
πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην παραβιάζον-
ται δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων.
7. Ασφάλεια πληροφοριών, δεδομένων
Συστήνεται να υλοποιούνται μέθοδοι για την ασφάλεια των πληροφοριών, δεδομένων που
καλύπτουν οργανωτικές, ατομικές, τεχνικές πτυχές της λειτουργίας μας, ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, που αποκτώνται ή μα-
θαίνονται κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών συναλλαγών, δεν αποκαλύπτονται, διέρ-
χονται ή χρησιμοποιούνται με δόλο.
8. Συμβολή στην τοπική κοινωνία
Χρήσιμο είναι να καταβάλλονται προσπάθειες, όπου είναι εφικτό, για να συμβάλλουν στην
επίλυση θεμάτων υψηλής κοινωνικής ανάγκης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, στις
περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.
9. Εθελοντισμός
Η εταιρεία ενθαρρύνει τις εθελοντικές δράσεις και προτρέπει τους εργαζόμενους να συμμε-
τέχουν σε ανάλογες δράσεις υπό την αιγίδα της εταιρείας, όπως για παράδειγμα αιμοδοσία,
καθαρισμοί δημοσίων χώρων κλπ.
10.Βελτίωση
Όπως και στα άλλα διαχειριστικά συστήματα που εφαρμόζουμε έτσι και στην Κοινωνική
Ευθύνη θα πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε την
βοήθεια και τις προτάσεις από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας.
OKTΩΒΡΙΟΣ 2017
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ